Century Homes
28.05.2024 18:32
Заповядайте в новия ни офис на ул. Рафаел Михайлов №4
 English  Български  Русский
  
 
» Цяла седмица празници в Горна Оряховица
» Три дни празник на българщината обещава 12-ото издание на Събора на овцевъдите
» Музей „Затвор“ очаква посетители в Нощта на музеите – 18 Май
» Папи Ханс, Дара Екимова и Зомбори на „Празника на яйцето“ в Павликени
» Върбица става столица на баницата
» Всички новини...
Абонамент за Email новини
Съгласен съм с Политиката за поверителност, Условията за ползване и Общите условия
 
 
» Правят електронна партида за всеки имот
» Най-добрият къмпинг в България е край Велико Търново
» С пожелания за много здраве, благоденствие и светли Великденски празници!
» Всички новини...


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Приложими към възлагателен договор поръчка с клиенти на

„СЕНТЧЪРИ ХОУМС” ООД за услуги и дейности при посредничество на сделки

с недвижими имоти с цел продажба, покупка, отдаване, наемане или управление на собственост

 

С тези „Общи условия” на договора с потребителите на посреднически услуги, предоставяни от “СЕНТЧЪРИ ХОУМС” ООД с ЕИК 104687201 със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов №4, предоставящо услугите си и под търговските марки СЕНТЧЪРИ ХОУМС (CENTURY HOMES) и СИТИ РЕНТ (CITY RENT) и наричано за краткост ПОСРЕДНИК в тези „Общи условия” (ОУ), се определят правата, задълженията, отговорностите на страните по договора и ползването на услуги при осъществяването на посредническа дейност с недвижими имоти, с цел продажба, покупка, отдаване, наемане или управление на собственост.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Потребител на посредническата услуга, предоставяна от ПОСРЕДНИКА, могат да бъдат всички български и чуждестранни физически лица, еднолични търговци, местни и чуждестранни юридически лица.

Чл.2. Потребителите на посредническата услуга, предоставяна от ПОСРЕДНИКА, могат да се запознаят с настоящите „Общи условия” чрез служители на ПОСРЕДНИКА, в офисите на ПОСРЕДНИКА и на електронната/те му страница/и.

Чл.3. ал.1. Страните по договора по чл.1 могат да договарят и други условия за предоставяне на посреднически услуги, за които сключват индивидуален договор, неразделна част от които са настоящите ОУ.

ал.2. Страните могат да уговарят и клаузи, различни от настоящите „Общи условия”, ако те не противоречат на закона. В тези случаи за уреждане на правата и задълженията на страните се прилагат специалните клаузи на договора, дори и съответните клаузи в Общите условия, да не са изрично отменени.

Чл.4. С подписа си върху документите, които се подписват при приемането на поръчката, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите „Общи Условия” и са съгласни със съдържанието им. Подписите могат да бъдат:

ал.1. Собственоръчно поставен подпис върху хартиен екземпляр на документите;

ал.2. Електронен подпис, поставен върху електронен вариант на документите, без да е необходимо тяхното разпечатване на хартиен носител или на електронен вариант, който е сканиран и принтиран.

Чл.5. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за Задълженията и Договорите (ЗЗД) и законодателството на Република България.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.6. Значението на използваните и посочени, по-долу термини и определения, в Общите условия, Договорите за поръчка, сключвани с клиентите на ПОСРЕДНИКА и другите документи, използвани от ПОСРЕДНИКА, по повод осъществяването на посредничество при сделки с недвижими имоти, е следното:

Ал.1. „КЛИЕНТ НА СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД” e всяко българско и чуждестранно физическо лице, еднолични търговци, местни и чуждестранни юридически лица, посочени в Протокол за оглед или свързани с него лица, по смисъла на настоящите „Общи Условия” и лица, свързани по смисъла на точки от 1 до 5 от параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, лицата които са присъствали на оглед на имот, организиран от СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД и са сключили индивидуален договор поръчка със СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД и/или са получили информация от служители на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, когато нямат сключен договор поръчка с последния.

Ал.2. Под „ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА” се разбира Договорът, с който клиентите възлагат на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, а СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД приема да посредничи, при осъществяването на сделка с недвижими имоти, срещу заплащане на комисионно възнаграждение.

Ал.3. “ОСЪЩЕСТВЕНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО” е налице, когато със съдействието на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, се е стигнало до сключване на сделка по договор поръчка със съответният клиент.

Ал.4. Под „КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ” се разбира договореното възнаграждение, при условията на ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА, за предоставени услуги и отбелязано в Комисионния договор между СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД и съответният клиент.

Ал.5. „ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД” е служебен документ, приложение към договора поръчка и удостоверяващ датата и часа на провеждане на огледа на недвижим имот, който документ съдържа основни индивидуализиращи характеристики на имота, лични данни на клиентите и лицата присъствали на огледа ,

Ал.6. „ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА” - са всички лица, които са присъствали на оглед организиран от „СЕНТЧЪРИ ХОУМС” ООД, заедно и по желание на КЛИЕНТ на Посредника.

Ал.7. „ОГЛЕД НА НЕДВИЖИМ ИМОТ” е организирана от „СЕНТЧЪРИ ХОУМС” ООД, по искане на КЛИЕНТ, среща на територията на недвижим имот, за който клиентът предварително е получил информация от ПОСРЕДНИКА, която среща се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота, по повод намерения на клиента, за осъществяване на съответното посредничество.

Ал.8. „ОСЪЩЕСТВЕН КОНТАКТ” има смисъла на изпратено от/на пощенска служба, куриерска служба, нотариална кантора или интернет мрежата , сървър на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, писмено уведомление до ПОСРЕДНИКА, удостоверяващо датата и часа на получаването/изпращането на документи и/или предоставяне на информация на клиент.

Ал.9. ”Опис на имущество и/или Инвентарен списък на вещите” са документи, които се използват от служителите на ПОСРЕДНИКА и съдържат основна информация за движимите вещи и обзавеждането на недвижимите имоти, обект на договора за посредничеството и са неразделна част от тях.

Ал.10. ”Анкетна карта” е документ, в който служителите на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД записват данни за конкретен имот, изисквания на клиентите и друга информация.

III.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.7. По повод осъществяване на своята дейност, като посредник при сделки с недвижими имоти, СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД сключва с клиентите си възлагателни договори поръчка за посредничество при сделки с недвижими имоти с цел продажба, отдаване/наемане или управление на собственост .

Ал.1. В договорите за поръчка СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД се посочва като страна ПОСРЕДНИК, а клиентът като страна ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Договори за посредничество се изготвят на български език или/и друг език, познат на Клиента.

Ал.2. В случай, че Възлагателната поръчка е изготвена на български и друг език, познат на Клиента, и бъде установено различие в текста или възникне спор при тълкуването на съдържанието, за меродавен се счита и се прилага българският текст и екземпляра на СЕНТЧЪРИ ХОУМС. Това правило важи също за всички анекси, споразумения, протоколи и други документи, свързани с Договора за посредничество.

Ал. 3. Настоящите „Общи условия” уреждат правата и задълженията на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, в качеството му на Посредник, с неговите клиенти във връзка със сключването на сделки с недвижими имоти с цел продажба,отдаване, наемане или управление на собственост и изпълнението на услуги и дейности свързани с тях.

Ал. 4. Настоящите „Общи условия” са част от договор поръчка, който изрично се позовава на тях и клиента потвърждава, че е запознат с тях и ги приема.

Ал.5. В индивидуалният договор поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (клиента) и ПОСРЕДНИКА могат да уговарят и клаузи, различни от настоящите „Общи условия”, ако те не противоречат на закона. В тези случаи за уреждане на правата и задълженията на страните, се прилагат специалните клаузи на договора, дори и съответните клаузи в „Общи условия” да не са изрично отменени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при подаване на поръчка за посредничество с недвижим имот, да предостави на ПОСРЕДНИКА, цялата необходима информация и документация, във форма и състояние, позволяващо законосъобразното изпълнение на съответната поръчка.

Ал. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ПОСРЕДНИКА, при изпълнението на договорните му задължения.

Ал. (3) След прекратяване или изтичане на срока на възлагателния договор поръчка, в продължение на 6 (шест) месеца, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да сключва какъвто и да е договор с „КЛИЕНТ НА СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД”, който е извършил оглед на имота с посредничеството на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, а ако такъв бъде сключен с „КЛИЕНТ НА СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД” то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи комисионно възнаграждение за Осъществено посредничество, в двоен размер.

Чл.9. Ал. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или неговият пълномощник, се задължава със сключването на индивидуалният договор поръчка, да подава точна и вярна информацията за имота/имотите, обект на посредничеството.

Ал. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписал Договор поръчка за посредничество, декларира, че е собственик на имота и действа със съгласието на останалите съсобственици, (или ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на този договор и пълномощното му не е нищожно или оттеглено), че всички останали собственици са съгласни с продажбата/отдаването под наем на имота, че имотът има необходимите документи за собственост, както и че имотът няма тежести (ипотеки, възбрани, искови молби, учредени вещни права и др.), освен изрично посочените в договора за поръчка и че няма обективни причини, които пречат за осъществяване на посредничеството.

Ал. (3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договор за поръчка или някой от Възложителите, действа чрез пълномощник, страните по сключения договор и пълномощникът приемат, че задължението за заплащане на възнаграждение по договора, както и задълженията за заплащане на обезщетение, лихва и/или неустойка, предвидени в тези Общи условия се явяват солидарни, за Пълномощника и Възложителя.

Ал. (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за автентичността на предоставените от него и депозирани при ПОСРЕДНИКА документи. В случай, че констатира нередности във формата и съдържанието на предоставените документи, ПОСРЕДНИКА уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и му указва да ги отстрани в подходящ срок. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отстрани в срока нередовностите и това доведе до невъзможност за реализиране на сделката, отговорността и последиците за това се носят изцяло от клиента. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави копия от всички документи за собственост и/или представителна власт, които му позволяват да сключи договор поръчка за посредничество по смисъла на тези ОУ.

Чл. 10. Ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оттегли изпълнението за сделка, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на сключването на сделката от ПОСРЕДНИКА, при условие, че ПОСРЕДНИКА, не е поел задължение към трета страна, в изпълнение на съответната поръчка и оттеглянето й не причинява вреди. В този случай клиентът заплаща на ПОСРЕДНИКА за извършените от него действия, уговореното възнаграждение. Извършените до момента на оттеглянето на поръчката, действия, задължават клиента.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи своевременна, точна и изчерпателна информация за посредничеството .

Чл. 12. Ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява добросъвестно своите задължения – той носи пълна отговорност за верността на подадената от него информация, неговите действия, направените декларации и точността на изложените от него данни.

Ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно, писмено да уведоми ПОСРЕДНИКА за промени в правния си статут, ако е юридическо лице, а ако е физическо лице съответно - адрес, телефон и имейл, както и за промени в лицата, които го представляват или са упълномощени да действат от негово име и за негова сметка.

Чл. 13. Ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ПОСРЕДНИКА, възнаграждение за всяка изпълнена сделка и/или услуга по ред и при условия, уговорени в индивидуалния договор между страните.

Ал.2. В случай на „Осъществено посредничество„ между клиенти на ПОСРЕДНИКА и без неговото знание, заобикаляйки ПОСРЕДНИКА, по какъвто и да е начин, КЛИЕНТА дължи на ПОСРЕДНИКА, неустойка в размер на посоченото в договора за поръчка възнаграждение, в двоен размер.

Ал.3. Дължимото възнаграждение се изплаща в деня или в срок до 3 (три) дни, след изпълнението на Поръчката, освен ако, страните не са уговорили друго в договора за поръчка. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави изплащането на възнаграждение по договор за поръчка, той дължи лихва върху сумата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден.

Ал.4. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, по сключен договор за посредничество са повече от един, техните задължения по договора, (включително за заплащането на възнаграждение, обезщетение, лихва и неустойка), са солидарни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

Чл.14. Ал.1 „СЕНТЧЪРИ ХОУМС” ООД има право на възнаграждение при Осъществено Посредничество, както и за допълнително извършени действия и административни услуги.

Чл.15. Ал.1. Условията и сроковете между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОСРЕДНИКА, за всяка сделка, се определят в конкретния договор поръчка, като се вземат предвид отделните видове посредничество при сделките с недвижими имоти.

Ал.2. СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД може да сключва с клиентите си Договори поръчки, както и свързаните с тях споразумения, анекси и други документи, свързани с осъществяването на посредническа дейност от разстояние, като използва електронна поща, куриерска или пощенска пратка, или факс. В този случай, за дата на сключване на договора (документа) се счита датата на изпращане на документа. Документът влиза в сила от датата на получаването на подписано от насрещната страна сканирано копие, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по някой от горе описаните начини.

Чл.16. ПОСРЕДНИКА е длъжен да пази търговските тайни на своите клиенти, както и да спазва конфиденциалност при всяка една сделка.

Чл.17. ПОСРЕДНИКА е длъжен да третира равностойно и справедливо клиентите си.

Чл.18. Ал.1. ПОСРЕДНИКА изисква от клиентите си, съответно от техните пълномощници или представители, да декларират дали:

Т.1. съответният имот има вещни тежести или възбрани

Т.2. имота е процесен или върху него има права на трети лица, както и задължения към съответните електроразпределителни дружества и ВИК и дали имота е съсобственост.

Ал.2. Недвижимият/те имот/и трябва да отговарят на определени изисквания. Тези изисквания ще бъдат отбелязани в Приложение, неразделна част от индивидуалният Договор Поръчка с клиента, като той се съгласява с тях и е длъжен да ги спазва.

Ал.3. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност за неправомерните действия на трети лица, с които може да бъде и/или е увреден интереса на клиентите. В качеството си на ПОСРЕДНИК по сделки с недвижими имоти, СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД участва като страна-гарант при сключването на договор за продажба/наем на недвижим имот.

Ал.4. Като ПОСРЕДНИК по сключените договори „СЕНТЧЪРИ ХОУМС ” ООД, гарантира, че волята на страните за сключването на Договор за продажба/наем на недвижим имот, към момента на сключването му, не е опорочена и че волеизявленията в съдържанието на подписаните документи, отговаря напълно на фактическите отношения между страните.

Ал.5. СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД поема задължението, с оглед своята компетентност на ПОСРЕДНИК, да съдейства на страните за намирането на взаимноизгодни решения при възникнали спорове и противоречия, но не може да гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и да бъде отговорен за неизпълнението им.

Чл. 19. СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД може да откаже сключването на възлагателна поръчка или да прекрати работата по нея в следните случаи:

Т.1. Ако поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания и/или условия противоречат на постигнатите договорености, съгласно Договора Поръчка и тези „Общи условия”;

Т.2. Ако поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания и/или условия не са съобразени с пазарната конюнктура;

Т.3. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прояви некоректно или неуважително отношение към служител/и на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД

Чл. 20. ПОСРЕДНИКА организира и провежда огледи на недвижими имоти с клиенти при сключен договор за посредничество. Преди провеждането на огледите ПОСРЕДНИКА информира своите клиенти за организираните огледи, за деня и часа на огледа.

Чл. 21. За провеждането на организираните от ПОСРЕДНИКА огледи на недвижими имоти се съставя Протоколи за оглед/и. Протоколът за оглед е неразделна част от Договора поръчка и документира следните фактически отношения и обстоятелства, от съществено значение за осъществяването на предмета на Договора поръчка:

Т.1. С подписването на Протокола за оглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потвърждава, че имотът/те, предмет на огледа му е/са показан/и от ПОСРЕДНИКА.

Т.2. С подписването на Протокола за оглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потвърждава, че потенциалния/те купувач/и, наемател/и е/са доведен/и на оглед на съответен имот от ПОСРЕДНИКА.

Т.3. В случаите когато, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по сключен Договор поръчка, не присъства лично на огледа и не е изпратил упълномощен представител, протоколът за огледа се подписва от представителя (брокера/агента) на ПОСРЕДНИКА, като това се счита за достатъчно при документирането и доказването на огледа.

Т.4. Разминаването в описанието на имота според документа за собственост, в съответният Договор Поръчка и описанието посочено в Протокола за оглед, не може да бъде основание за оспорване на документираните чрез Протокола факти и обстоятелства, доказващи показването на имота и/или осигуряването на клиента от ПОСРЕДНИКА.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.22. ал.1 За установяването и доказването на търговските си отношения и/или на статуса или отношенията по Предоставяне на информация между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПОСРЕДНИК могат да бъдат използвани Договорите за поръчки, договорите за наем между клиенти на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД, Протоколите за оглед, сключените Предварителни договори, Споразумения, Резервации за покупки и всички останали документи, които се използват при посредничеството .

Ал.2. За установяването и доказването на търговските си отношения, страните приемат писмената кореспонденция, кореспонденцията по електронна поща (e-mail) между СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, идентификация на клиенти по IP адрес, обратни разписки и друга документация, изразяваща волята и съгласието на страните за сключване на сделка, по повод предоставяните услуги от СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД.

Чл.23. Всякакви спорове по изпълнението на Договорите за поръчки и/или Общите условия, включително споровете за тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове свързани с попълване на празноти в Договорите за посредничество, другите, свързани с дейността на СЕНТЧЪРИ ХОУМС, документи и/или тези Общи условия, ще се уреждат по взаимно съгласие на страните, а ако такова не се постигне, чрез Гражданското законодателство на Република България и/или ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл.24. Настоящите Общи условия са изложени в офисите на СЕНТЧЪРИ ХОУМС ООД - и публикувани на официалните интернет страници на „СЕНТЧЪРИ ХОУМС ” ООД – https://www.ch-eu.com , https://www.cityrent.bg

Чл 25. Тези „Общи Условия” са одобрени и в сила от 25.02.2019, всички изменения или допълнения, ще бъдат оповестени по реда на предходния член.

 

 

Потребител: Гост
» Вход » Регистрация

» 31 НАМАЛЕНА ЦЕНА
Двуетажна къща в топ центъра на Старата столица
Къща € 28 000
Локация: Велико Търново

» ПОД НАЕМ
Зала за спортни танци под наем в центъра на Велико Търново
Бизнес район € 255
Локация: Велико Търново
Политика за поверителност  |  Условия за ползване  |  Общи условия
© 2024 ch-eu.com. Всички права запазени.